TS. Nguyễn Đức Hưởng: Golf - Liên Việt - Gia đình! Cả 3 vẹn toàn!