Lý lịch trích ngang

Thông tin chung:
     Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HƯỞNG

Trình độ học vấn
     Cử nhân Đại học Ngân hàng 
     Cử nhân Chính trị
     Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Đại học Touro, New York, Mỹ
     Tiến sĩ Kinh tế đề tài “Chuyển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thành Tập đoàn Tài chính”

Các công trình khoa học đã công bố

1. Chủ biên Sách "Khủng hoảng tài chính Toàn cầu - Thách thức với Việt Nam", 2010.

2. Nguyễn Đức Hưởng (2004), “Siêu thị dịch vụ ngân hàng, mô hình kinh doanh tiền tệ đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường”, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (số 06), ngày 13/03.

3.  Nguyễn Đức Hưởng (2004), “Vấn đề lạm phát ở Việt Nam, một số nguyên nhân và giải pháp”, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (số 13), ngày 01/07.

4.  Nguyễn Đức Hưởng (2004), “Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước – cần đẩy nhanh tiến độ nhằm hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Khoa học và Tổ quốc (số 15), ngày 15/08.

5.  Nguyễn Đức Hưởng (2004), “Lạm phát tăng có gây tác động tới nền kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (số 16), ngày 15/08.

6.  Nguyễn Đức Hưởng (2004), “Vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đầu tư cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô”, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (số 20), ngày 15/10.

7.  Nguyễn Đức Hưởng (2005), “Giải pháp để giảm tình trạng đô la hóa nền kinh tế ở Việt Nam”, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (số 03+04), ngày 01/02.

8. Nguyễn Đức Hưởng (2014), Vốn ngân hàng biến Tây Nguyên thành thủ đô mắc ca của Đông Nam Á, bài đăng trong Hội thảo Khoa học Quốc gia Khơi thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” - Quyết định xuất bản số 2687-2014CXB/02-207/ĐHKTQD - ISBN 978-604-927-876-1. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, trang 25-38.

Số lượt đọc: 1145 Cập nhật lần cuối: